Indra Jasman, S.Kom, M.Kom
(Kepala Sekolah)

Wakil Kepala Sekolah

Novi Irman Z.,S.Pi, M.Si
(Wakil Sarana Prasarana)
Liza Tirahmi.M, S.Kom, M.Kom
(Wakil Humas)
Irfan Yudanur, S.Kom, M.Kom
(Wakil Kurikulum)
Adnal Romi, S.Pi
(Wakil Kesiswaan)

Igus Muharni, S.Pi
(Kepala Konsntrasi Keahlian NKPI)
Renol, S.Pi
(Pendidik NKPI)
Emirzal, S.Pi
(Pendidik NKPI)
Adrianes, S.Pi
(Pendidik NKPI)